Presentació

La Unitat d’Igualtat és una entitat dependent del Vicerectorat de Globalització i Cooperació de la UOC, creada l’any 2008, amb la finalitat de desenvolupar les polítiques d’igualtat en matèria de gènere en aquesta institució. La funció principal de la Unitat és vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats, i per la no-discriminació per raó de sexe i per raó d’orientació sexual en tots els nivells de la Universitat.

La Unitat d'Igualtat es compon de:

 • Pastora Martínez, presidenta de la Unitat d'Igualtat
 • Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat
 • Anna Clua, membre assessora
 • Mònica Falqués, membre assessora
 • Bettina Steible, membre assessora
 • Jordi Planella Ribera, membre assessor
 • Aurea Cristina Mota de Araujo, membre assessora
 • Rachel Palmen, membre assessora
 • Mireia Castillon Fuster, membre assessora
 • Raul Gotor López, membre assessor
 • Anna Nebot Garrigó, membre assessora
 • Gina de Tera Álvarez, membre assessora
 • Cristina Villanueva, membre assessora

Des de la seva creació, la Unitat ha desenvolupat tres plans d’igualtat i un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual. La finalitat d’aquestes iniciatives és establir les bases d’acció en la implantació de polítiques d’igualtat en matèria de gènere dins la UOC, a més de sensibilitzar la comunitat UOC envers la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les seves activitats quotidianes. En altres paraules, en totes les actuacions de la Unitat hi rau la voluntat de promoure canvis estructurals dins la institució que, al llarg del temps, permetin assolir canvis en la cultura dels seus membres respecte a la manera de percebre i d’afrontar les desigualtats de gènere. La Unitat concep, doncs, la igualtat en matèria de gènere com un assumpte transversal dins de la UOC, és a dir, com un element que concerneix tots els seus treballadors i treballadores i del qual tots els departaments que componen la Universitat són responsables.

Actualment la Unitat és en fase de desplegament del tercer Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes a la UOC 2015-2019.