Reglament

Un cop reestructurada i consolidada la Unitat d’Igualtat al si de la UOC, es va considerar oportuna la revisió de la normativa interna de la Unitat per a adaptar-la a la nova estructura i per a definir-ne l’adscripció, les funcions i l’estructura.

La Unitat s’adscriu al Rectorat, que en podrà delegar la presidència en un vicerectorat. Actualment està adscrita al Vicerectorat de Globalització i Cooperació de la UOC.

D’entre les funcions, destaca l’elaboració dels Plans d’igualtat de la UOC —el nostre full de ruta pluriennal— i de la implantació, el seguiment, la diagnosi i l’avaluació d’aquests plans.

També destaca el reconeixement de la col·laboració de les diferents àrees de la Universitat amb la Unitat d’Igualtat, amb la creació d’una comissió assessora que vehicularà aquesta cooperació en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat en matèria de gènere de la UOC.