Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures. Aquests professors i professores:

  • mantenen els continguts permanent actualitzats;
  • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
  • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

 Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació