Plans d'acció 2020-2021

La UOC desenvolupa l’estratègia de la Fase III: 2020-2021 mitjançant 4 plans, 19 subplans i 83 accions.

0101. Atracció i incorporació de talent

 • Definir i implantar un pla per a l'atracció i incorporació de talent de l'àmbit acadèmic i de gestió.
 • Atracció del talent en el nou escenari.

0102.  Equip propi: detecció, desenvolupament i fidelització del talent

 • Definir un pla global per al desenvolupament i la fidelització del talent mitjançant l’establiment de trajectòries professionals i plans de formació.
 • Implantar i consolidar el people review per a acadèmia i gestió.
 • Consolidar i implantar el model d’objectius a la UOC.
 • Desenvolupar el perfil competencial del mànager de projecte de Recerca i Innovació.
 • Adaptar el PID al nou escenari d'eTreball. 
 • Treballar accions de desenvolupament vinculades a l'eTreball i la nova forma de treballar i de gestió virtual: gestió d'equips i del temps, productivitat i eficiència. 

0103. Equip col·laborador: detecció, desenvolupament i fidelització del talent

 • Definir i implantar el model de gestió integral de l’equip col·laborador.
 • Analitzar i ajustar el model de relació amb els col·laboradors docents (tutors i professors col·laboradors).

0104. Cultura i organització

 • Definir i implantar un pla per a la millora dels sistemes de gestió.
 • Plasmar els valors de la UOC en la cultura de l’organització i establir un pla per a la seva difusió i implementació.
 • Avaluar l'experiència de confinament: el detonant cap a una organització veritablement digital i ubiqua. 
 • Consolidar l'etreball com a instrument de sostenibilitat ambiental i equitat territorial. 

0105. Creixement i sostenibilitat

 • Incrementar l’activitat en títols oficials i propis i fer-la sostenible.
 • Incrementar l’activitat de UOC Corporate.
 • Incrementar l’activitat de UOC X.
 • Incrementar la captació de recursos per a R+I.
 • Seguiment i anàlisi del comportament de l'estudiant per la situació provocada per la COVID19.
 • Noves formes d’apropar-nos als estudiants.

0106. UOC_Tech

 • Alinear el Pla i la Governança TIC amb el Pla Estratègic.
 • Acompanyar en el desplegament de l’estratègia i governança de dades de la UOC.
 • Desenvolupar i implementar la vessant tecnològica del Data Science Lab.
 • Reforçar i flexibilitzar els serveis i infraestructures informàtiques per adaptar-los a l’increment d’estudiants, la globalització i les ciberamenaces.
 • Implementar nous models d’avaluació d’acord amb un nou context digital. 
 • Desenvolupar la transformació de la gestió acadèmica de la UOC d’acord amb els reptes estratègics de la universitat. 

0201. Transformació docent 

 • Definir i desenvolupar el nou LMS.
 • Desenvolupar i implantar el model NIU.
 • Innovar en el disseny de les assignatures centrades en l’activitat de l’estudiant.
 • Avaluar per a facilitar més l’adquisició de competències.
 • Millorar l’eficàcia en el seguiment dels TFM/TFG.
 • Innovar en el disseny de sistemes de pràctiques virtuals.
 • Implantació a la UOC de Valid Next.

0202. Competències

 • Actualitzar les competències transversals de la UOC pensant en les noves demandes socials.
 • Potenciar el treball per competències en el disseny dels programes i assignatures.
 • Incorporar les competències en les assignatures Treball final i Pràcticum.
 • Incorporar les competències a l’expedient de l’estudiant per a fer més ocupable i competitiu el seu CV.

0203. Transversalitat docent

 • Dissenyar itineraris flexibles que permetin la mobilitat interna entre programes.
 • Garantir els recursos d’aprenentatge en el desplegament de nous programes i desenvolupar la renovació en els existents.
 • Aplicar la política de materials docents d’accés obert.

0204. Qualitat, motor de canvi

 • Certificar el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ).
 • Definir l’oferta acadèmica d’acord amb les demandes de la societat.
 • Acreditar el grau de qualitat màxim en les titulacions en programació.

0205. Reducció de l'abandonament

 • Dissenyar els programes i les assignatures sobre la base de la unitat temps.
 • Posar en marxa accions focalitzades en els tres primers semestres.
 • Detectar el perfil de risc en l’abandonament.

0301. Model UOC com a referent global

 • Promoure i posicionar la formació online de qualitat a nivell global.
 • Transferir el model UOC per enfortir sistemes educatius arreu del món.
 • Ampliar la cobertura internacional dels estudis de la UOC.
 • Fomentar l’equitat en l’accés a l’educació.

0302. La UOC a l'Agenda 2030

 • Posicionar la UOC internacionalment vinculant la Universitat a l’Agenda 2030.
 • Formar ciutadans i professionals globals.
 • Implementar el Pla d’Igualtat.

0303. Coneixement obert amb tothom i per a tothom

 • Posicionar internacionalment la UOC en coneixement obert i ciència oberta.
 • Avançar cap a la transformació de la UOC en un node de coneixement obert, seguint l’estratègia marcada en el Pla de Coneixement Obert.
 • Crear espais i estimular processos de cocreació de coneixement amb actors de la societat i augmentar la rellevància i l’impacte social de la recerca de la UOC.

0304. Evolució cap a una UOC global i social

 • Elaborar i implementar el Pla de Sostenibilitat Mediambiental.
 • Promoure les competències globals de l’equip de la UOC.
 • Enfortir les delegacions internacionals de la UOC. 
 • Adaptar processos i eines interns a la UOC global i social.
 • Mesurar la UOC global i social.
 

0401. Recerca d'impacte científic

 • Desplegar l’estratègia de l’IN3 per al període 17-21.
 • Desplegar l’estratègia del UOC eHealth Center.
 • Reforçar la implementació de l’estratègia de recerca als estudis.
 • Promoure la publicació d’experts internacionals per mitjà de les revistes científiques de la UOC.
 • Definir el Data Science Lab de la UOC.
 • Assegurar la governança de dades per a la recerca.
 • Impulsar el Pla de la Comunicació de la Recerca i la Innovació. 

0402. Transdisciplinarietat

 • Reforçar el criteri de la interdisciplinarietat en els diferents ajuts i prioritzacions en convocatòries de recerca.
 • Crear mecanismes per a compartir la recerca que es fa als diferents estudis i centres, a partir dels seus plans de recerca i innovació.
 • Impulsar projectes de recerca que aglutinin interessos de diferents estudis en àmbits com l’e-learning, l’e-health i la societat del coneixement.
 • Fer un mapa de sinèrgies d’interdisciplinarietat a la UOC. 

0403. Partenariats per a la recerca

 • Dissenyar i aconseguir programes d’ITN (International Training Network).
 • Incrementar la participació dels investigadors de la UOC en projectes i iniciatives de prestigi.
 • Incrementar el nombre de codireccions i convenis de cotutela de doctorat amb centres de prestigi i empreses.
 • Definir una metodologia adequada per fer recerca online.
 • Incrementar col·laboracions amb centres de salut, oferint l’expertesa de la UOC. 

0404. Valorització del coneixement

 • Potenciar l’emprenedoria entre estudiants de la UOC, especialment els que elaboren TFG i TFM.
 • Crear eines d’inversió per a implicar la comunitat UOC per a finançar empreses emergents / empreses derivades.
 • Impulsar mesures de transferència i valorització de la recerca, especialment en els àmbits de coneixement de la UOC.
 • Crear un catàleg de serveis dirigit a empreses i institucions que aglutini l’expertesa de la UOC.
 • Potenciar la incubadora virtual com eina de la UOC per consolidar la gestió i l’acompanyament emprenedor.
 • Posar el talent de la comunitat UOC al servei de l’emprenedoria.