Plans d'acció 2017-2020

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 78 accions: 

0101. Atracció i incorporació de talent

 • Definir i implantar un pla per a l’atracció i la incorporació de talent de l’àmbit acadèmic.
 • Definir i implantar un pla per a l’atracció i la incorporació de talent per a l’àmbit de gestió (incloent-hi les empreses del grup).

0102.  Equip propi: detecció, desenvolupament i fidelització del talent

 • Definir un pla global per al desenvolupament i la fidelització del talent mitjançant l’establiment de trajectòries professionals i plans de formació.
 • Implantar i consolidar el people review per a acadèmia i gestió (incloent-hi les empreses del grup).
 • Consolidar i implantar el model d’objectius tant a la UOC com a les empreses del grup.
 • Desenvolupar el perfil competencial del mànager de projecte de Recerca i Innovació.

0103. Equip col·laborador: detecció, desenvolupament i fidelització del talent

 • Definir i implantar el model de gestió integral de l’equip col·laborador.
 • Augmentar el nombre de col·laboradors amb el grau de doctor i que puguin dirigir tesis.

0104. Cultura i organització

 • Definir i implantar un pla per a la millora dels sistemes de gestió.
 • Plasmar els valors de la UOC en la cultura de l’organització i establir un pla per a difondre-la.

0105. Creixement i sostenibilitat

 • Augmentar l’activitat en títols oficials i propis.
 • Augmentar l’activitat de UOC Corporate.
 • Augmentar l’activitat de UOC X.
 • Augmentar la captació de recursos per a R+I.

0106. UOC_Tech

 • Alinear el Pla director amb el Pla estratègic 2017-2020 per a implantar-lo.
 • Desplegar i dimensionar els serveis d’intel·ligència competitiva i de negoci i els sistemes d’analítica de les dades.
 • Desenvolupar els requeriments del Data Science Lab. 
 • Reforçar i flexibilitzar els serveis informàtics per a adaptar-los a l’augment d’estudiants, la globalització i les ciberamenaces.

0201. Transformació docent 

 • Crear acompanyament a partir dels recursos d’aprenentatge.
 • Definir i desenvolupar el nou LMS.
 • Desenvolupar i implantar el model NIU.
 • Innovar en el disseny de les assignatures centrades en l’activitat de l’estudiant.
 • Millorar l’acompanyament sobre l’acció docent.
 • Avaluar per a facilitar més l’adquisició de competències.
 • Millorar l’eficàcia en el seguiment dels TFM/TFG.
 • Innovar en el disseny de sistemes de pràctiques virtuals.
 • Reforçar les fórmules de col·laboració entre estudiants.

0202. Competències

 • Actualitzar les competències transversals de la UOC pensant en les noves demandes socials.
 • Potenciar el treball per competències en el disseny dels programes i assignatures.
 • Incorporar les competències en les assignatures Treball final i Pràcticum.
 • Incorporar les competències a l’expedient de l’estudiant perquè el seu CV el faci més ocupable i competitiu.

0203. Transversalitat docent

 • Augmentar el grau de transversalitat de les assignatures.
 • Definir i implantar un nou concepte de reconeixement i adaptació d’estudis previs.
 • Dissenyar itineraris flexibles que permetin la mobilitat interna entre programes.
 • Definir i implantar un nou concepte de relació d’assignatures per a afavorir-ne la transversalitat.
 • Garantir els recursos d’aprenentatge en el desplegament de nous programes i desenvolupar-ne la renovació en els existents.
 • Aplicar la política de materials docents d’accés obert.

0204. Qualitat, motor de canvi

 • Certificar el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ).
 • Definir l’oferta acadèmica d’acord amb les demandes de la societat.
 • Acreditar el grau de qualitat màxim en les titulacions en programació.

0205. Reducció de l'abandonament

 • Dissenyar els programes i les assignatures sobre la base de la unitat temps.
 • Posar en marxa accions focalitzades en els tres primers semestres.
 • Detectar el perfil de risc en l’abandonament.

0301. Model UOC com a referent global

 • Posicionar internacionalment el model d’aprenentatge.
 • Transferir el model UOC per a la millora de sistemes educatius arreu del món.
 • Ampliar la cobertura internacional dels estudis de la UOC.
 • «La UOC acull». Ampliar l’accés als estudis de la UOC, fomentant la inclusió de col·lectius infrarepresentats i la diversitat dels estudiants.

0302. La UOC a l'Agenda 2030

 • Posicionar la UOC en debats, entitats i xarxes d’influència internacional.
 • Formar ciutadans i professionals globals.
 • Desenvolupar projectes temàtics específics en el marc de l’agenda 2030.

0303. Coneixement obert amb tothom i per a tothom

 • Elaborar i implantar una política interna per a una recerca i una innovació obertes i responsables.
 • Obrir el coneixement de la UOC a tothom per a esdevenir referents en open science.
 • Crear espais i estimular processos de cocreació de coneixement amb actors de la societat i augmentar la rellevància i l’impacte social de la recerca de la UOC.

0304. Evolució cap a una UOC global i social

 • Consolidar la UOC com un centre de treball responsable i sostenible.
 • Promoure les competències globals de l’equip de la UOC.
 • Enfortir les delegacions internacionals de la UOC.
 • Adaptar processos i eines interns a la UOC global i social.
 • Mesurar la UOC global i social.

0401. Recerca d'impacte científic

 • Desplegar l’estratègia de l’IN3 per al període 2017-2020.
 • Dissenyar i implantar el UOC eHealth Center.
 • Promoure la publicació d’experts internacionals per mitjà de les revistes científiques de la UOC.
 • Desplegar l’estructura i la governança de la recerca i la innovació als estudis.
 • Fer un programa d’impuls en línies de recerca translacional i innovació en aprenentatge en línia (e-learning).
 • Definir el Data Science Lab de la UOC.

0402. Transdisciplinarietat

 • Incorporar el criteri de la interdisciplinarietat en els diferents ajuts i prioritzacions en convocatòries de recerca.
 • Crear mecanismes per a compartir la recerca que es fa als diferents estudis i centres, a partir dels seus plans de recerca i innovació.
 • Impulsar projectes de recerca que aglutinin interessos de diferents estudis en àmbits com l’aprenentatge en línia, la salut en línia i la societat del coneixement.

0403. Partenariats per a la recerca

 • Establir un programa d’estades per a investigadors en centres de prestigi.
 • Dissenyar i aconseguir programes d’ITN (International Training Network).
 • Augmentar la participació dels investigadors de la UOC en projectes i iniciatives de prestigi.
 • Dissenyar un pla per a la presència dels investigadors de la UOC en mitjans de comunicació internacionals.
 • Establir un programa d’acollida de professors visitants i per a estades.
 • Augmentar el nombre de codireccions i convenis de cotutela de doctorat amb centres de prestigi i empreses.

0404. Valorització del coneixement

 • Potenciar l’emprenedoria entre estudiants de la UOC, especialment els que elaboren TFG i TFM.
 • Crear eines d’inversió per a implicar la comunitat UOC per a finançar empreses emergents / empreses derivades.
 • Promoure la col·laboració entre l’expertesa resident a la comunitat UOC i les empreses emergents / empreses derivades.
 • Diposar d’un pla d’atracció d’emprenedors i potencials empreses emergents d’aprenentatge en línia (e-learning).
 • Impulsar mesures de transferència i valorització de la recerca, especialment en els àmbits menys tecnològics.
 • Crear un catàleg de serveis adreçat a empreses i institucions (R+I, filantropia, etc.) que aglutini l’expertesa de la UOC.