Rector i vicerectors

  • El/la rector/a és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i li corresponen, per tant, les pertinents responsabilitats de representació i govern que li son pròpies, sens perjudici de les atribucions que els Estatuts atorguen al Patronat.
  • El nomenament i cessament del/la rector/a han de ser ratificats pel Govern de la Generalitat, a instàncies del Patronat de la Fundació, segons el procediment establert als seus Estatuts, i un cop escoltat el Consell.
  • El/la rector/a presideix el Consell de Govern i qualsevol altra reunió d’un òrgan de govern de la Universitat a què assisteixi, tret del Patronat, de la Comissió Permanent i del Consell, de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
  • El/la rector/a, o la persona en qui delegui, assisteix a les reunions del Patronat i de la Comissió Permanent, de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb veu i sense vot.
  • El/la rector/a de la Universitat Oberta de Catalunya serà nomenat/da amb el vot favorable de la majoria absoluta de patrons i exercirà el seu càrrec per un període màxim i no prorrogable de set anys, segons el procediment que puguin preveure els Estatuts de la FUOC, i després d’haver escoltat el personal docent i investigador.
  • El/la rector/a de la Universitat Oberta de Catalunya haurà d’estar en possessió del títol de doctor/a.
  • El/la rector/a és assistit/da pels/les vicerectors/es en el nombre que determini. El nomenament, l’assignació de funcions de conformitat amb el que preveuen aquestes normes i el cessament dels/les vicerectors/es corresponen al/a la rector/a.
  • Els/Les vicerectors/es són membres de ple dret del Consell de Govern.
  • Si es produeix absència, malaltia o vacant del/de la rector/a, n’assumirà temporalment les funcions el/la vicerector/a en qui el/la rector/a hagi delegat o, en cas de no haver-ho fet, el/la vicerectora/a més antic/ga.