Secretari general

  • El/la rector/a nomenarà un/a secretari/ària general entre el personal de la UOC i li assigna les funcions que corresponguin, en el seu estricte marc de funcions.
  • Forma part del Consell de Govern i de la Comissió Estratègica dels quals és el/la secretari/ària.