Plans d'acció 2014-2016

01. BE UOC

Compromís UOC

 • Elaborar i executar el Pla director de responsabilitat social de la UOC

Capital humà

 • Crear un sistema d'avaluació d'acompliment
 • Elaborar i implantar els plans de carrera del personal intern
 • Configurar el Mapa de llocs de la UOC (actual i futur)
 • Implantar el sistema de definició i avaluació d'objectius
 • Establir un Pla de formació i coaching

Implicació de l'equip

 • Desenvolupar polítiques i accions d'aproximació vers la Universitat
 • Fer un Pla d'accions per al foment del lideratge i responsabilitats
 • Augmentar les accions comunicatives

UOC Viable

 • Projecció financera a 3 anys
 • Racionalització de la despesa-inversió
 • Comptabilitat analítica
 • Control intern

02. UOC IN PROGRESS

Revisió de rols

 • Concretar la posició, els nivells i els perfils del personal docent col·laborador (PDC) de la UOC
 • Definir mesures per a aconseguir més participació per part del PDC en el desenvolupament de la UOC
 • Desenvolupar mesures orientades a augmentar la pertinença dels PDC
 • Revisar les diferents funcions i rols acadèmics
 • Definir mesures per a l’avaluació de la qualitat de l’acció docents dels PDC

Gestió i coordinació de recursos

 • Implantar un nou sistema de gestió, encàrrec i elaboració de recursos d'aprenentatge
 • Millorar el procés de producció dels RA del model actual
 • Establir una política d'accés obert orientada a la difusió de l'excel·lència de la producció i a la seva màxima visibilitat de continguts
 • Dissenyar una experiencia per a l'estudiant de la UOC innovadora, referent i ubiqua de recursos d'aprenentatge

Nou model educatiu

 • Revisar el model educatiu actual
 • Dissenyar el nou model educatiu
 • Implantar el nou model educatiu
 • Avaluar el nou model educatiu
 • Difondre el nou model educatiu
 • Estendre la cultura del profesor digital

03. NEXT UOC

UOC viable tech (Pla mestre de sistemes d'informació)

 • Gestió de vendes i relació amb la comunitat (CRM)
 • Crear un nou entorn de treball i millorar l'experiència d'usuari (UXP)
 • Revisar l'aula i crear noves eines docents
 • UOC mòbil i ubiqüitat en el treball
 • Gestió de dades i intel·ligència d'empresa (BI)
 • Crear un nou sistema integral de gestió acadèmica (SIS-ERP)
 • Altres projectes de transformació de negoci
 • Pla tecnològic i migració al núvol
 • Capacitar i apoderar digitalment
 • Pla de seguretat tecnològic

Eines per a l'ubiqüitat

 • Definir l'estratègia d'ubiqüitat i la política de mobilitat de la UOC
 • Revisar la situació actual
 • Crear el punt de treball de procés d'aprenentatge (per a estudiants i docents) mòbil i multidispositiu
 • Fer difusió i acompanyament a la comunitat UOC
 • Crear un nou punt de treball, tenint en compte la ubiqüitat del treballador UOC
 • Avançar en la ubiqüitat de l'avaluació
 • Crear un observatori de tendències de futur

04. NET UOC

UOC comunicació

 • Pla integral de comunicació
 • Definir una marca global
 • Definir un mapa de portaveus i ambaixadors de la UOC

Desenvolupament institucional

 • Determinar en quines xarxes i en quins debats ha d'estar present la UOC
 • Definir una proposta de presència territorial
 • Elaborar un programa de cerca de finançament filantròpic
 • Definir l'estratègia institucional, col·laboracions locals i internacionals
 • Impulsar la línia de cooperació com a instrument de vinculació institucional

05. GLOBAL UOC

Dimensió global

 • Identificar els països on cal prioritzar l'acció comercial
 • Contactar amb universitats de països focus amb les quals s'estableixen aliances per a incrementar el nombre d'estudiants internacionals de la UOC
 • Treballar amb els estudis de la UOC un dossier adaptat a les necessitats dels mercats internacionals
 • Consolidar la presència comercial a l'exterior (Xile, Colòmbia) i definir una nova estratègia comercial a Mèxic

Pla d'expansió

 • Detectar noves oportunitats de dossier
 • Identificar i implementar l'estratègia IB
 • Identificar i impulsar oportunitats LATAM

Processos per a la internacionalització

 • Alinear els processos per a dur a terme el pla d'expansió

Nous models de negoci

 • Construir una proposta de valor integral
 • Definir una estratègia comercial per a cada mercat
 • Impulsar el creixement i la consolidació de UOC Empresa

06. UOC R&I

Millora model R+I

 • Avaluar i reconèixer la tasca d'R+I
 • Promoure la qualitat de l'activitat de recerca i innovació per a impulsar l'excel·lència i la productivitat
 • Definir les condicions per a ser una universitat innovadora

Difusió d'R+I per a atraure oportunitats

 • Transferir coneixement i tecnologia per a obtenir recursos derivats d'R+D+I
 • Definir mesures que permetin augmentar la participació en projectes d'R+D+I
 • Millorar l'impacte de la comunicació interna i externa de tota l'activitat d'R+D+I
 • Promoure la qualitat de l'activitat R+I per a augmentar l'excel·lència i la productivitat

Competències i ocupabilitat

 • Avaluar per competències
 • Definir un programa de pràctiques i treball de final de grau
 • Crear una línia de recerca per a analitzar l'impacte en e-learning i en ocupabilitat
 • Elaborar una proposta de serveis de valor a la comunitat UOC

Emprenedoria

 • Elaborar un pla d'emprenedoria