Qualitat de la docència

El procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat propi es va implantar a la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2009/10 impulsat pel Consell de Govern de la Universitat.

L’objectiu de l’avaluació de l’activitat docent de professorat, està enfocat en la millora contínua de l’equip docent i en el compromís de la universitat envers aquesta millora. La reflexió de les pràctiques docents, ha de permetre també a la universitat detectar quines millores estan subjectes a les pràctiques ordinàries de la universitat en general o d’alguns estudis en particular i per tant reflexionar envers les millores que cal incorporar de forma transversal, per tal d’assegurar la qualitat de la docència en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

D’aquesta manera s’integra la concessió dels trams docència per mitjà del procés d'avaluació.

 

Indicadors

Les dades que es mostren a continuació corresponen al professorat propi. 

 

Veure taules

 

 

Àmbit d'aplicació

L'avaluació fa referència a l'activitat acadèmica del professorat propi, amb independència de la posició que ocupi. El Manual d'Avaluació estableix els següents requisits:

 

  • Antiguitat: experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC com a professor.
  • Càrrega docent mínima: Cal haver assumit com a professor l'encàrrec d'un mínim de 200 crèdits de docència com a professorat a la UOC inclosa la càrrega docent com a professorat col·laborador.
  • Per presentar-se a l’avaluació del primer tram d’activitat docent cal haver superat el programa de Formació Bàsica per a la Docència a la UOC (eLCLicense).

 

Documentació d'avaluació

Manual per a l'avaluació de l'Activitat Docent del Professorat [pdf]

 

Objecte avaluació

Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?
La Política de Personal Acadèmic estableix una estructura de mèrits acadèmics per tal d’afavorir la progressió professional del professorat. Els trams docents són un dels mèrits vinculats a l’activitat acadèmica. 

El tram docent és un mèrit que es té en consideració com a mesura del nivell d’adequació del professorat que intervé en els graus i màsters universitaris en el marc de VSMA de les titulacions.

Quin impacte té la qualificació obtinguda en la progressió acadèmica de professorat?
En determinades posicions es requereix una qualificació mínima per a poder tenir en consideració el tram d’activitat docent com a mèrit.

La qualificació del tram té una assignació de punts en l'avaluació per accés a posicions competitives

Es valora desfavorablement la construcció d’un tram de més de 5 cursos?
No, l’avaluació de l’activitat docent comporta la valoració d’accions que ha realitzat el professorat per a la garantia de la qualitat de les assignatures de què és responsable i les accions que fa per la millora de l’ensenyament amb impacte en les assignatures pròpies i/o en el marc de la titulació, estudis. 

En la construcció de tram cal tenir present els elements quantitatius i qualitatius que es tindran en consideració en l’avaluació per decidir si es fa una construcció de cinc cursos acadèmics o més.

 

Documents de referència