Qualitat de la docència

El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a l'activitat de docència, recerca, transferència i direcció acadèmica, en el marc dels principis de transparència, qualitat i millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia.

L'objectiu de l'avaluació de l'activitat docent del professorat està enfocat en la millora contínua de l'equip docent i el compromís de la Universitat envers aquesta millora. L'anàlisi de les pràctiques docents també ha de permetre a la Universitat detectar quines millores estan subjectes a les pràctiques ordinàries de la Universitat en general o d'alguns estudis en particular i, per tant, sospesar les millores que cal incorporar de manera transversal, a fi d'assegurar la qualitat de la docència en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.


El procés d'avaluació de l'activitat acadèmica compromet i afecta tot el professorat propi de la UOC, amb independència del càrrec que es tingui reconegut.

Cada tram d'activitat ha d'abastar un període de, com a mínim, cinc anys, que poden ser consecutius o no. Per presentar-se a l'avaluació del primer tram d'activitat docent, cal complir les condicions següents:

 • Tenir una experiència mínima de dos cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC com a professorat propi.
 • Haver superat el Programa de formació bàsica per a la docència a la UOC.

Per presentar-se a l'avaluació d'un tram d'activitat docent cal haver assolit l'encàrrec d'un mínim de 200 crèdits de docència a la UOC.

El manual estableix l'activitat prèvia que cal tenir en consideració en la construcció del tram. En tot cas, la docència desenvolupada en altres institucions de cap manera no es pot presentar a avaluació i donar lloc al reconeixement d'un tram docent independent per part de la Universitat.

La Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat aprova anualment el calendari i l'obertura de la convocatòria.

Baixa el calendari


El manual d'avaluació estableix uns mínims de puntuació i ponderació de cada dimensió:

 • Planificació: 30 %
 • Desenvolupament: 35 %
 • Resultats: 35 %
 

El model d'avaluació inclou els instruments i la ponderació per a l'avaluació de cada dimensió.

Consulteu la rúbrica per a l'avaluació de les dimensions i els indicadors del tram docent.

 


L'òrgan competent del procés d'avaluació és la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP), que està integrada per:

 • El vicerectorat competent en matèria de professorat.
 • El vicerectorat competent en matèria de docència.
 • El vicerectorat competent en matèria de recerca.
 • La direcció de l'Àrea de Persones.
 • La direcció dels estudis a què pertany el professor avaluat.

Correspon al vicerectorat competent en matèria de professorat exercir la presidència de la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP).

Aquesta comissió té, entre d'altres, les funcions següents:

 • Convocar anualment les convocatòries d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Vetllar per l'objectivitat, la transparència dels processos i l'aplicació correcta dels criteris establerts.
 • Garantir la coherència de criteris d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Nomenar els comitès d'avaluació interna de l'activitat acadèmica.
 • Resoldre les sol·licituds d'avaluació de l'activitat acadèmica, un cop valorades les propostes de resolució i els informes emesos pels comitès d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Valorar els resultats de cada procés i proposar accions de millora.

El Manual per a l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat estableix la composició mínima de cada comitè.

Comitè d'Avaluació de l'Activitat Docent

 • Cinc membres del professorat catedràtic, sènior o agregat que disposin d'un mínim de dos trams de docència atorgats a la UOC i que provinguin d'àmbits de coneixement diferents.
 • Un representant de la sotsdirecció de docència.
 • Un representant del Consell d'Estudiants.

La presidència de la CDPP proposa entre els membres de cada comitè un president o presidenta. En el cas de l'avaluació del tram docent, la presidència recau en la sotsdirecció de docència.

Funcions dels comitès d'avaluació

 • Emetre les valoracions de manera col·legiada, establint criteris únics i transversals per avaluar totes les sol·licituds presentades.
 • Elaborar un informe provisional d'avaluació de cada sol·licitud amb el resultat, en el qual constin els punts forts i les propostes de millora identificades.
 • Traslladar l'informe provisional al professorat a fi que, si escau, pugui al·legar el que estimi convenient.
 • Redactar la proposta de resolució de l'avaluació de l'activitat acadèmica, tenint en compte —si escau— les al·legacions presentades, i sotmetre-la a la consideració i l'aprovació de la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat.
 • Confeccionar un informe de valoració del procés.

Comitè del Tram Docent 2022


Al·legacions

El professorat avaluat pot presentar al·legacions a l'informe provisional emès pel Comitè d'Avaluació.

Les al·legacions s'han d'ajustar a les consideracions fetes a l'informe provisional. No es té en compte la informació no presentada en el seu moment en l'autoinforme i els annexos, llevat de possibles aclariments que el Comitè d'Avaluació sol·liciti expressament.

En vista de les al·legacions, el Comitè d'Avaluació redacta l'informe i la proposta de resolució i els eleva a la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP). El professorat avaluat rep, a través dels canals establerts, l'informe de resolució de l'al·legació del Comitè d'Avaluació, si escau, i l'informe de resolució amb el resultat de la valoració en termes de positiva/negativa i la qualificació final obtinguda.

 

Recurs contra la resolució de la CDPP

El professorat pot interposar un recurs contra la resolució de la CDPP davant del seu president. El professorat amb avaluació negativa o que vulgui millorar la qualificació obtinguda ha de presentar una nova sol·licitud i aportar almenys un any acadèmic posterior al darrer any del període avaluat.


 

 

 

 

 


Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

La Política de Personal Acadèmic estableix una estructura de mèrits acadèmics per tal d’afavorir la progressió professional del professorat. Els trams docents són un dels mèrits vinculats a l’activitat acadèmica. 

El tram docent és un mèrit que es té en consideració com a mesura del nivell d’adequació del professorat que intervé en els graus i màsters universitaris en el marc de VSMA de les titulacions.

El tram docent és un mèrit que es comunica anualment als organismes oficials i permet mesurar el tant per cent de professorat amb tram docent viu.

Quin impacte té la qualificació obtinguda en la progressió acadèmica de professorat?

En determinats càrrecs s'exigeix una qualificació mínima per poder tenir en consideració el tram d'activitat docent com a mèrit.

La persona sol·licitant ha de fer la renúncia del tram corresponent en un termini màxim de deu dies des de la comunicació de la resolució de l'avaluació. En cas contrari, es tanca l'acta de resolució de la comissió a tots els efectes.

Els anys no sotmesos a avaluació poden ser al·legats en avaluacions posteriors?

No. Els anys no sotmesos a avaluació no es poden sotmetre a avaluacions posteriors.

Si un tram d'avaluació és avaluat negativament, es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior el mateix període avaluat negativament?

No. El mateix tram no es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació, en què ha d'incloure, com a mínim, un any posterior al darrer any del període avaluat negativament.

Es valora desfavorablement la construcció d'un tram de més de cinc anys?

No. L'avaluació de l'activitat docent comporta la valoració d'accions que ha fet el professorat per a la garantia de la qualitat de les assignatures de les quals és responsable i les accions que fa per millorar l'ensenyament amb impacte en les assignatures pròpies o en el marc de la titulació, estudis... Hi ha períodes en què el professorat té altres encàrrecs, de manera que, tot i continuar amb l'activitat com a professor responsable d'assignatura, és possible que es redueixi la seva activitat vinculada a la docència.

En la construcció de tram cal tenir presents els elements quantitatius i qualitatius que es consideren en l'avaluació per decidir si fa una construcció de cinc anys o més.

Com afecta una estada docent o de recerca durant el període sotmès a avaluació?

Una estada fora de la Universitat no impacta en la construcció del tram. El professorat ha de complir els requisits establerts i en la construcció de tram cal tenir presents els elements quantitatius i qualitatius per avaluar si l'estada pot repercutir i valorar una construcció de cinc anys o més.

Com afecta un període de baixa per malaltia, maternitat, paternitat…?

Es continua formant part de l'equip del professorat permanent. Per tant, el període d'inactivitat no altera l'avaluació. El període d'inactivitat es revisa, si escau, pel que fa al compliment de càrrega docent assumida.

En la construcció de tram cal tenir presents els elements quantitatius i qualitatius que es tenen en compte en l'avaluació per decidir si fa una construcció de cinc anys o més.

Cal certificar la docència com a professor o professora a la UOC?

No. La docència impartida com a professor o professora responsable d'assignatura i membre del professorat col·laborador es revisa d'acord amb la informació disponible als sistemes d'informació.

Només cal certificar la docència impartida fora de la UOC en el cas d'avaluació de primer tram.

Cal un mínim de semestres de docència?

Per tenir en compte els indicadors cal un històric d'almenys tres semestres.

Es pot tenir en consideració la docència en assignatures d'oferta pròpia?

Sí. Es té en compte la docència en oferta oficial i oferta pròpia. A l'autoinforme s'ha de donar compliment a un mínim de docència oficial impartida.

L'avaluació de l'activitat docent sota el programa Docentia pren com a referència les recomanacions per a la garantia de la qualitat a les institucions d'educació superior elaborades per l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA).

El programa Docentia és un dels processos definits al sistema de garantia interna de la qualitat de la institució. El programa Docentia, dissenyat per les agències de qualitat dins l'autonomia de les universitats, vol potenciar la importància del professorat en la garantia de la qualitat de les titulacions.

La puntuació total de tots els indicadors d'una dimensió pot ser superior a la puntuació màxima de la dimensió?

Sí. Cada dimensió està estructurada en elements i indicadors. La suma d'indicadors és, en general, superior i permet assolir la puntuació màxima sense tenir activitat desenvolupada en tots els indicadors descrits.

Cal completar les taules ombrejades de l'autoinforme?

No. Les taules ombrejades corresponen a informació que està disponible als sistemes d'informació o en altres fonts d'informació.

He de triar les assignatures que tenen indicadors més bons?

No necessàriament. No s'espera una mostra d'assignatures amb els millors indicadors, sinó una mostra de les assignatures en les quals el professorat, mitjançant les activitats, vetlla per la millora d'aquests indicadors (rendiment, èxit, seguiment de l'avaluació contínua, satisfacció).

Les activitats desenvolupades poden tenir un impacte alt, un impacte baix o un impacte nul en els indicadors.

He d'incloure informació relativa a totes les meves assignatures?

No. Cal triar tres aportacions.

S'espera una tria de les assignatures del període sotmès a avaluació en què el professorat pugui posar de manifest la qualitat de l'activitat docent duta a terme i informació relativa a com es vetlla per la qualitat de l'ensenyament. S'han d'incloure, com a mínim, dues assignatures que estiguin subjectes als mecanismes de garantia interna de la qualitat. 

Puc incorporar assignatures que no compleixin els criteris establerts pel que fa als indicadors de satisfacció?

Sí. En el manual s'indiquen unes recomanacions a títol general, però la tria de les aportacions (assignatures) ha de partir de les activitats que es fan per millorar els indicadors.

Es té en consideració la docència en el marc dels treballs finals i pràcticums?

Sí. En aquesta tipologia d'assignatura s'aplica una pauta d'observació concreta. En l'avaluació de les assignatures de treball final i pràcticum es tenen en compte els mecanismes de garantia interna de la qualitat.