Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (MVSMA) defineix aquest procediment. L’AQU posa a disposició pública tota la informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català al portal Estudis Universitaris de Catalunya.

Els quatre processos principals que constitueixen el MVSMA són:

01

Verificació

Les agències de qualitat avaluen els plans d’estudis de les noves propostes de titulacions oficials en consonància amb l’EEES i se n’autoritza la implantació.

02

Seguiment

S’avalua el desenvolupament dels ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors i s’elaboren, si escau, propostes de millora que permetin corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari.

03

Modificació

Fruit del procés de seguiment, s’estableixen les propostes de modificació dels títols universitaris.

04

Acreditació

Una agència de qualitat avalua les titulacions universitàries oficials per a renovar l’acreditació inicial obtinguda en el procés de verificació. Aquesta avaluació es du a terme cíclicament (cada sis anys els graus i cada quatre els màsters universitaris).

L’objectiu de l'acreditació és comprovar si el títol s’està duent a terme d’acord amb els objectius establerts en el seu projecte inicial: si els resultats són adequats i contribueixen a la formació dels estudiants i a l’obtenció dels objectius previstos, i si s’assoleixen els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Ensenyament Superior (ENQA).