Inserció laboral

Conèixer la satisfacció dels estudiants i els titulats en relació amb la seva experiència formativa i saber quines són les expectatives i les necessitats del mercat laboral és condició necessària per a poder millorar les titulacions amb l’objectiu d’augmentar el valor afegit per a la societat i a totes les persones. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, la UOC participa de manera activa en diferents projectes catalans, estatals i europeus, que tenen com a objecte d’estudi estudiants en actiu, estudiants acabats de graduar i graduats que fa més de tres anys que estan inserits laboralment, dels quals s’avaluen tant la satisfacció com l’impacte dels seus estudis en el mercat laboral i en la societat. Els resultats d’aquests estudis permeten a les institucions universitàries prendre decisions basades en indicadors per a garantir que l’oferta acadèmica, el disseny de les propostes formatives i els serveis d’orientació donen resposta a la demanda i les necessitats de la societat i el món professional.

A continuació, presentem una selecció dels estudis més representatius i prestigiosos en els quals la UOC participa, així com altres observatoris i projectes en actiu:

Estudiants en actiu

Via universitària

Abast: Països Catalans.

Població enquestada: estudiants matriculats de les titulacions oficials de grau i màster universitari de les vint universitats públiques i privades participants.

1a. edició: 2016 (bianual).

Darrera actualització: 2016.

Estudi en curs: 2a. edició (2017-2019).

Objectius: generar una base sòlida de  coneixement que permeti fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats sobre les característiques dels estudiants i la seva satisfacció amb la universitat i la docència, i afavorir l’establiment de polítiques universitàries des de la perspectiva de l’equitat.

Metodologia: Enquesta en línia.

Per a més informació: Via Universitària.

Informes publicats:

2016 Via Universitària: Ser estudiant universitari avui. Barcelona: Fundació Jaume Bofill
2019 Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris

 

Eurobarometer

Abast: Europa.

Població enquestada: estudiants matriculats del darrer curs d’ensenyaments oficials de grau i màster universitari (abans primer i segon cicle de l’anterior ordenació universitària) de les universitats públiques i privades dels vint-i-quatre països participants (inclou Catalunya i l’Estat espanyol).

1a. edició: 2011 (anual).

Darrera actualització: 2016.

Estudi en curs: 7a. edició (2017).

Objectius: conèixer la percepció que tenen els estudiants de la qualitat acadèmica i els serveis de les universitats abans d’acabar els seus estudis. Es genera un informe comparatiu entre universitats (al marge dels rànquings oficials) alhora que es rep informació sobre les empreses que estan interessades en la universitat per a millorar les possibilitats de cooperació.

Metodologia: Enquesta en línia.

Per a més informació: Trendence.

Informes publicats:

2016 Informe Eurobarometer
Informe Eurobarometer: Economia i Empresa
Informe Eurobarometer: Enginyeria

 

Estudiants acabats de graduar

Satisfacció dels titulats recents

Abast: Catalunya.

Població enquestada: estudiants acabats de graduar dels estudis universitaris de graus i màsters universitaris.

1a. edició: 2015 (anual).

Darrera actualització: 2018.

Estudi en curs: 5a. edició (2019).

Objectius: l’enquesta proporciona indicadors comuns per a la millora dels ensenyaments en les dimensions de satisfacció amb l’ensenyament i l’aprenentatge, els serveis i els equipaments, l’impacte personal que ha tingut en l’estudiant, etc.

Metodologia: enquesta en línia.

Per a més informació: AQU - Satisfacció dels titulats recents.

Consulta les dades de la UOC: EUC Dades

Informes publicats:

2018 La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes (cohorts 2015-2017)

 

Perspectiva dels ocupadors

Abast: Catalunya.

Població enquestada: empreses amb activitat productiva; professorat de primària i secundària; cossos de l’Administració pública, i sector de la salut.

1a. edició: 2014 (puntual).

Darrera actualització: 2015.

Estudi en curs: 2a. edició (2017-2019).

Objectius: conèixer la percepció dels ocupadors quant a les competències i la formació universitària dels titulats recentment. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral.

Metodologia: enquesta en línia i per via telefònica.

Per a més informació: AQU - Perspectiva dels ocupadors.

Informes publicats:

2015 Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

 

Titulats amb més de 3 anys en el món laboral

Dades destacades de l'estudi de l'AQU "Inserció laboral: perspectiva dels titulats" del 2017*:

*Actualització amb dades 2020 en breu  

 

 

 

Perspectiva dels titulats

Abast: Catalunya.

Població enquestada: titulats d’ensenyaments oficials de grau, màster universitari i doctorat (abans primer i segon cicle de l’anterior ordenació universitària) que fa tres anys que estan en el mercat laboral. Hi estan representades totes les universitats públiques i privades del sistema universitari català.

1a. edició: 2001 (triennal).

Darrera actualització: 2017.

Estudi en curs: 7a. edició (2018-2020).

Objectius:
1. Ajustament de l’oferta i la demanda: taxa d’ocupació, taxa d’adequació, taxa d’estabilitat, salari.
2. Disseny de la proposta formativa: competències adquirides enfront de les demanades, funcions, branques d’activitats econòmiques, disseny del pràcticum, tipologia d’empreses.
3. Serveis d’orientació: treball durant els estudis i adequació posterior, factors de contractació i millora professional, competències adquirides, etc.

Metodologia: enquesta en línia i per via telefònica.

Per a més informació: AQU - Perspectiva dels titulats.

Consulta les dades de la UOC: EUC Dades

Informes publicats:

  SUC UOC
2017 Informe Graus Informe Graus (agregats)
Informe Màsters Universitaris Informe Màsters Universitaris (agregats)
Informe Doctorats Informes per titulació

 

Baròmetre d'ocupabilitat i ocupació universitàries

Abast: Estat espanyol.

Població enquestada: titulats d’ensenyaments oficials de grau i màster universitari (abans primer i segon cicle de l’anterior ordenació universitària) que fa cinc anys que estan en el mercat laboral. Hi estan representades totes les universitats que pertanyen a l’associació CRUE (Crue Universidades Españolas – 50 universitats públiques i 26 universitats privades).

1a. edició: 2015 (puntual).

Darrera actualització: 2017 (2a. edició).

Estudi en curs: sense informació.

Objectius: el baròmetre és una eina dissenyada per al seguiment de l’ocupabilitat i l’ocupació dels titulats universitaris a l’Estat espanyol, per a proporcionar a responsables universitaris i governamentals, empresaris i famílies, la informació necessària per a millorar la vinculació entre l’ensenyament i l’ocupació.

Metodologia: enquesta en línia.

Per a més informació: Observatorio de empleabilidad y empleo universitarios.

Informes publicats:

2015 Barómetro de empleabilidad y empleo universitario. Edición ciclos y grados 2015
2017 Barómetro de empleabilidad y empleos universitarios. Edición máster 2017

 

Altres observatoris i projectes

Barómetro CYD

 

Població enquestada: experts associats a tres sectors:
1. Sistema universitari.
2. Sector empresarial.
3. Administració pública.

Objectius: valorar la importància del paper de les universitats en l’economia i la societat espanyoles, i també avaluar l’evolució durant l’any de referència de les tendències més significatives detectades en la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social d’Espanya.

Per a més informació: Fundación CYD

Notícies destacades: ¿En qué estado se encuentra la inserción laboral de los graduados universitarios? (2019)

Informes publicats:

2017 Barómetro CYD 2017. El papel de las universidades en España
2018 Barómetro CYD 2018. El papel de las universidades en España

 

Eurostudent

 

Població enquestada: estudiants matriculats de les titulacions oficials de grau i màster universitari de les universitats públiques i privades dels vint-i-dos països participants (no inclou Catalunya ni l’Estat espanyol).

Objectius: es tracta d’un projecte que compara dades sobre la dimensió social de l’ensenyament superior europeu en l’entorn socioeconòmic i les condicions de vida dels estudiants, alhora que investiga la mobilitat internacional temporal.

Per a més informació: Eurostudent.

Informes publicats:

2018
 
Social and Economic Conditions of Student Life in Europe Synopsis of Indicators
EUROSTUDENT VI Short Report